Algemene voorwaarden

Art. 1.      Definities.

1.1 In dit document wordt verstaan onder:

 1. ‘Algemene Voorwaarden’: het bepaalde in dit document;
 2. ‘Wederpartij’: een partij aan wie SNEW de Producten verkoopt en levert, niet zijnde een eindgebruiker (consument);
 3. ‘Elektronisch Communicatiemiddel: elektronisch reproduceerbaar bericht, bijvoorbeeld email of fax;
 4. ‘‘Overeenkomst’: de (koop)overeenkomst welke is gesloten tussen Wederpartij en SNEW, waarbij SNEW zich jegens de Wederpartij verbindt om de Producten te leveren;
 5. ‘SNEW: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid SNEW Service Parts B.V. (KvK 63532581) gevestigd te Boxtel en SNEW IT B.V. (KvK 72181656) gevestigd te Utrecht;
 6. ‘Producten’ of ‘Product’: nieuwe en/of gereviseerde ICT communicatieapparatuur, waaronder telefoonsystemen en computers.
 7. ‘Productcondities’: de optionele condities van SNEW producten, vastgelegd in de orderbevestiging met de wederpartij, zijn:
 • New’ Een nieuw product (zonder gebruikssporen) in de originele verpakking, met SNEW-garantie van 12 maanden;
 • Refurbished’ Een gebruikt product met weinig/lichte gebruikssporen, functioneert uitstekend, voorzien van de aanwezige productsoftware, waarvan de klantdata is verwijderd. Deze producten zijn gereinigd en worden met de gebruikelijke toebehoren maar zonder handleiding geleverd en per stuk/set verpakt. SNEW geeft een garantietermijn van 12 maanden;
 • Tested-working’ Een gebruikt product dat gebruikssporen bevat (krassen, evt. verkleuring) en functioneel goed getest en waarvan de klantdata verwijderd is. Het product is niet gereinigd en wordt geleverd zonder toebehoren als krulsnoer of aansluitblokje. Producten worden als bulk in plastic verpakt. SNEW geeft op de functionaliteit van het product een garantietermijn van 3 maanden. Indien het product niet werkt kan dit worden gereclameerd (zie artikel 7).

Indien de klant dit wenst kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt. Deze zijn geldig voor zover door beide partijen overeengekomen en duidelijk vermeld op de orderbevestiging naar de klant. Indien dit ontbreekt, gelden de bovengenoemde productcondities.

 

Art. 2.      Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden per 1 januari 2019.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Een verwijzing door de Wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door SNEW uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk, of per Elektronisch Communicatiemiddel, tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.4 Mochten (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden deze algemene voorwaarden van SNEW.

 

Art.3.       Totstandkoming Overeenkomst.

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op één van de navolgende wijzen en tijdstippen:

 1. hetzij, indien SNEW van de Wederpartij een voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen, naar aanleiding van een eerder door SNEW toegezonden offerte of aanbieding die per post of per Elektronisch Communicatiemiddel aan de Wederpartij verstrekt is;
 2. hetzij, indien Wederpartij een Product(en) bestelt en deze bestelling wordt aanvaard door SNEW, geschiedt dit altijd onder acceptatie van deze Algemene Voorwaarden van SNEW door de Wederpartij.

Terhandstelling van de Algemene Voorwaarden  kan geschieden in persoon, per post, of per Elektronisch Communicatiemiddel. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden op de website van SNEW te raadplegen.

3.2 Een offerte of aanbieding van SNEW is standaard 15 dagen geldig, hiervan kan schriftelijk worden afgeweken.

Het gedane aanbod van Producten uit voorraad geschiedt altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Reserveren van Producten op basis van een offerte of aanbieding is niet mogelijk.

3.3 Het sluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot de levering van Producten aan de Wederpartij door SNEW geschiedt:

a hetzij, door digitale bestellingen via Elektronisch Communicatiemiddel;

 1. hetzij, telefonisch met een daaropvolgende bevestiging, schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel, door SNEW.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door SNEW en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen zijn slechts bindend, indien SNEW deze schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, dan wel indien SNEW met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.

 

Art. 4.      Levering.

4.1 Een door SNEW opgegeven levertijd of een met de Wederpartij overeengekomen levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale of afdwingbare termijn, tenzij schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel anders is overeengekomen.

4.2 Bij grensoverschrijdende (koop)overeenkomsten geschiedt de aflevering van de Producten conform de met betrekking tot de (koop)overeenkomst van toepassing verklaarde ‘Incoterms’, welke op dat moment geldig zijn.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ‘af magazijn’ casus quo ‘ex warehouse’.

4.4 Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij SNEW het transport regelt. Alsdan wordt in beginsel een opslag voor transport doorberekend aan de Wederpartij.

4.5 In geval van een order voor producten met de condities: Refurbished of Tested-working is het niet altijd mogelijk om op voorhand de juiste aantallen te garanderen. Tijdens het productieproces kan blijken dat één of meerdere artikelen niet door de kwaliteitscontrole komen en dus niet geleverd kunnen worden. In dat geval zijn er twee opties:

 1. Het niet direct te leveren aantal wordt (maximaal 3 maanden) in backorder geplaatst om zo spoedig mogelijk na te leveren;
 2. Het niet direct te leveren product wordt door SNEW geannuleerd, indien nalevering langer dan 3 maanden zal duren. Deze annulering zal altijd in overleg met de klant plaatsvinden.

4.6 SNEW is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is de Wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.

 

Art. 5.      Prijzen.

5.1 Alle prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de orderbevestiging.

5.2 De Wederpartij zal de juiste naam waaronder de wederpartij bij de belastingdienst geregistreerd staat mededelen aan SNEW, alsmede het betreffende Btw-identificatienummer en het nummer waaronder de wederpartij bij de kamer van koophandel (nationaal) of handelsrechtbank respectievelijk ministerieel agentschap (internationaal) staat ingeschreven.

5.3 SNEW is gerechtigd om de prijzen eenzijdig te wijzigen indien de markt daartoe aanleiding geeft. De prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment dat de Wederpartij hiervan schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel op de hoogte is gebracht.

 

Art. 6.      Zekerheid. Eigendomsvoorbehoud.

6.1 SNEW is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren en/of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van de wederpartij te vorderen.

6.2 Alle door SNEW geleverde Producten blijven, tot het moment van volledige betaling van alle uitstaande vorderingen door de Wederpartij volledig eigendom van SNEW, met dien verstande dat de Wederpartij aansprakelijk is en risico draagt voor zorgvuldige bewaarneming van de door SNEW geleverde Producten.

 

Art. 7.      Reclamatie.

7.1 Wederpartij dient bij inontvangstneming van de Producten deze terstond te controleren op gebreken en hoeveelheid.

7.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en hoeveelheid worden door SNEW slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na inontvangstneming door de Wederpartij schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel en voorzien van beeldmateriaal (foto) aan SNEW zijn gemeld. Bij onzichtbare gebreken geldt een termijn van 8 dagen nadat de Wederpartij het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken.

7.3 Reclamaties dienen vergezeld te gaan van een Return Material Authorization (RMA)-formulier, waarop o.a. aangegeven: het referentie/ordernummer, welke producten het betreft (incl. artikel- en serienummers), met omschrijving en ondertekening door de Wederpartij.

7.4 Afwikkeling van gegronde klachten met betrekking tot de geleverde hoeveelheid, zal door SNEW plaatsvinden door nalevering van Producten of door evenredige vermindering van de (koop)prijs. Klachten worden in behandeling genomen na ontvangst van een volledig ingevuld klachtenformulier. Dit kan zowel per post of per Elektronisch Communicatiemiddel door de Wederpartij plaatsvinden.

7.5 De afwikkeling van gegronde klachten met betrekking tot gebreken geschiedt ingevolge de garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 8.

7.6 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ontvangen door SNEW. Zonder vermelding van redenen worden reclames met betrekking tot facturen niet in behandeling genomen.

7.7 Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben aanvaard. Alsdan worden reclames niet meer door SNEW in behandeling genomen.

7.8 Het reclameren ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst, noch geeft het de Wederpartij het recht om overige (eerdere) verplichtingen ten aanzien van SNEW op te schorten, te verrekenen, of uit te stellen.

 

Art. 8.      Garantie.

8.1 De garantietermijn start vanaf de eerste dag van levering aan de klant en is pas geldig nadat de factuur van de betreffende order volledig is betaald.

8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert SNEW dat de Producten voldoen aan de omschreven eisen, kwaliteiten en/of eigenschappen die de Wederpartij redelijkerwijs mocht verwachten conform de vermelde Productcondities in de opdrachtbevestiging. Voor het overige geeft SNEW geen garantie anders dan de gebruikelijke fabrieksgarantie, voor zover aanwezig. Op producten van Siemens, Alcatel en Nortel rust geen fabrieksgarantie.

8.3 In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie ontvangt de Wederpartij, zulks naar uitsluitend oordeel van SNEW, vervangende Producten, dan wel een evenredige vermindering van de koopprijs.

8.4 De garantie komt te vervallen indien de Producten waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling c.q. onoordeelkundig worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, aan de Producten wijzigingen zijn aangebracht, dan wel identificatienummers verminkt of verwijderd zijn. Dit geldt eveneens als er een defect ontstaat als gevolg van onheil van buitenaf.

8.5 De garantietermijn bedraagt 3 maanden op geteste producten en 12 maanden op new en refurbished producten vanaf het moment van levering van de Producten door SNEW aan de Wederpartij. Na afloop van deze termijn vervalt het recht op garantie.

8.6 Indien de Wederpartij bij wederverkoop een garantie geeft die meeromvattend is dan de garantie uit dit artikel, dan is die regeling voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Art. 9.      Aansprakelijkheid.

9.1 De aansprakelijkheid van SNEW is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 bepaalde garantie.

9.2 In geval sprake is van opzet of grove schuld van SNEW, dan is SNEW jegens de Wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor gevolgschade, zoals onder andere immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, of winstderving.

9.3 De aansprakelijkheid van SNEW wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekeringen van SNEW. In geval de verzekering de schade niet dekt, dan is de schadevergoedingsverplichting welke op SNEW rust is beperkt tot een algemeen maximum van € 3.000,00 (zegge drieduizend euro) per schadegeval, of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

9.4 Schadeclaims dienen binnen 8 dagen, of zoveel eerder na het moment dat de Wederpartij de schade heeft kunnen onderkennen, schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel, bij SNEW te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

9.5 De Wederpartij vrijwaart SNEW voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen schaden, rente en kosten, welke verband houden met de aan de Wederpartij geleverde Producten krachtens de Overeenkomst.

9.6 Indien SNEW door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, natuurramp, et cetera, haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen, dan hebben SNEW en de Wederpartij elk het recht de verplichtingen uit te stellen tot een later tijdstip. In geval de omstandigheid langer dan 3 maanden voortduurt, dan hebben SNEW en de Wederpartij elk het recht om ontbinding van de Overeenkomst te verzoeken, zulks zonder recht op enige schadevergoeding.

 

Art. 10.    Opschorting. Ontbinding.

10.1 Indien en zolang de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden voortvloeit, dan heeft SNEW het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. In een dergelijk geval is de Wederpartij gehouden alle door SNEW te lijden schade, onder andere die wegens winstderving, te vergoeden.

10.2 In gevallen dat de Wederpartij:

 1. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, of niet volledig, nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, dan heeft SNEW het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd het recht van SNEW om vergoeding van kosten, schade en interesten, te vorderen.

 

Art. 11.    Betaling.

11.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden, zulks ter keuze van SNEW:

 1. hetzij, netto in contanten bij levering,
 2. hetzij door storting of overmaking op een door SNEW aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2 Indien de Wederpartij niet binnen de in lid 1 sub b genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door SNEW te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is SNEW bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de SNEW, aan de Wederpartij de een rente van 2% per maand over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in het eerste lid tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.

11.3 Iedere betaling van de Wederpartij wordt eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde handelsrente alsmede op eventueel door SNEW gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, en daarna op de oudste openstaande vordering.

11.4 Alle in redelijkheid door SNEW in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de Wederpartij van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten minste 15% voor binnenlandse incasso’s en ten minste 20% voor buitenlandse incasso’s, met een minimum van € 500,- zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Art. 12.    Annulering.

12.1 De Wederpartij is gerechtigd een (koop)overeenkomst van Producten te annuleren, mits de annulering door SNEW wordt ontvangen op dezelfde dag van totstandkoming van de (koop)overeenkomst. Het recht op annulering vervalt indien de Producten reeds geproduceerd zijn ten behoeve van de desbetreffende (koop)overeenkomst.

12.2 Na het verstrijken van de termijn als bepaald in het vorige lid is SNEW niet gehouden om een annulering te accepteren. In geval dat SNEW de annulering accepteert, dan is SNEW gerechtigd om een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten door toeleveranciers aan SNEW in rekening gebracht.

 

Art. 13.    Intellectuele Eigendom.

13.1 SNEW behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van haar merk, handelsnamen, modellen, ontwerpen, foto’s, tekeningen, software, teksten en dergelijke, voor.

13.2 De Wederpartij zal, behoudens voorafgaande schriftelijke of per Elektronisch Communicatiemiddel verkregen toestemming, de intellectuele en industriële eigendomsrechten schaden of aanwenden voor eigen gebruik, zoals door verveelvoudiging, openbaarmaking of misbruik anderszins.

 

Art. 14.    Overig.

14.1 Mocht deze overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend blijken, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Alsdan zullen partijen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

14.2 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst.

14.3 Het is partijen niet toegestaan rechten ontleend aan deze overeenkomst zonder toestemming van de andere partij aan derden over te dragen.

 

Art. 15.    Toepasselijk recht en geschillen.

15.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden eerst in der minne naar redelijkheid en billijkheid beslecht.

15.3 Indien lid 2 van dit artikel geen uitkomst biedt dan wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Contact

Voor vragen en aanvragen over onze diensten staan wij je graag te woord.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.